Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft skal være en integrert del av alt vi gjør og hva vi ønsker å oppnå som konsern. Hovedelementene i vårt bidrag til FNs bærekraftmål er å være en ansvarlig arbeidsgiver, ha fremtidsrettede tjenestetilbud og være en ansvarlig samfunnsaktør.

Våre utvalgte bærekraftmål

Konstel ønsker å bidra til en bærekraftig verden. Vi skal styrke forretningsmodellen og skape økt konkurransekraft gjennom konkrete mål og tiltak som forutsetter at miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling spiller på lag. For å lykkes med vår bærekraftstrategi konsentrerer vi oss om tiltak som støtter opp om åtte av FNs bærekraftmål gjennom tre pilarer:

Ansvarlig arbeidsgiver

Vi er en inkluderende arbeidsplass som prioriterer de ansattes trygghet, muligheter og utvikling.

Vi skal utvikle og beholde medarbeidere gjennom meningsfylt arbeid, spennende utfordringer og kontinuerlig læring. Vi skal være en arbeidsplass hvor respekt, mangfold og likeverd er fremtredende trekk.

Fremtidsrettet tjenestetilbud

Vi tilbyr innovative løsninger som fremmer energieffektivitet og fornybare energikilder.

Vi skal bidra til å øke kompetansen og tilgjengeligheten på innovative løsninger som fremmer effektiv og grønn energibruk.

Ansvarlig samfunnsaktør

Vi tar ansvar for humanitære forhold og bærekraftig ressursbruk i verdikjeden.

Vi skal redusere klimagassutslipp fra konsernets drift. Videre skal vi bidra til å forhindre enhver form for diskriminering eller utnyttelse av mennesker i vår verdikjede.

Vi skal bidra til å øke kompetansen og tilgjengeligheten på innovative løsninger
som fremmer effektiv og grønn energibruk.